د پلاستیکي شګې سټیل

  • PLASTIC MOULD STEEL

    د پلاستیکي شګې سټیل

    MOLD .E EE typically. carbon typically. carbon... lower lower. carbon carbon carbon carbon carbon carbon carbon carbon carbon carbon carbon carbon— carbon. .——— — — 0. 0.. 0. 0.٪٪٪٪٪ and. and and.. and.. ch... ch.. ch. elements..... ch ch elements... are. elements are.. are. دا ځانګړتیاوې اجازه ورکوي چې دا توکي خورا لوړې پای ته پالش شي.